Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed (1)

Printscreen afbeelding Facebookpagina Safoan Mokhtari, alias KAMI-KAZI (KroonArabierenMitsIslamitisch-KogelsAanZionistischeInfiltranten), als Arabische strijder

Sinds 2013 is Safoan Mokhtari (33), alias rapper Kami Kazi, ambitieus jongerenwerker in IJburg. Eerder woonde hij in Amsterdam-Geuzenveld, waar hij opgroeide en bevriend raakte met Ahmed Marcouch (PvdA), indertijd stadsdeelvoorzitter Slotervaart en inmiddels toekomstig burgemeester van Arnhem. Mokhtari was in stadsdeel Amsterdam Nieuw West, onder andere met zijn stichting 24-Karaat, opvallend maatschappelijk actief, mede voor de PvdA, voordat hij enige jaren geleden naar IJburg verhuisde.

Safoan Mokhtari, die in zijn jonge jaren verschillende keren vastzat, kwam tot zelfinzicht en koos het rechte pad. In zijn jeugdjaren haatte hij de Hollanders, zo is te lezen op de website ThePostOnline, die fragmenten van de autobiografie van Ahmed Marcouch publiceerde. Evenals de andere Marokkaanse jongeren die in zijn oude wijk Amsterdam-Geuzenveld haat jegens die’ kuthollanders’ koesterden. Inmiddels heeft hij echter het licht gezien en zijn eerdere houding van haat jegens de westerse samenleving omgezet in ‘liefde en positieve energie’.

Net als in Amsterdam Nieuw West is de bebaarde moslim Safoan Mokhtari in zijn nieuwe wijk, Amsterdam-IJburg, dominant maatschappelijk aanwezig. Zo is hij betrokken bij het bestuur van Moskee IJburg en is hij initiator van het gesubsidieerde mediaproject www.whatsupijburg.nl, voor jongeren in IJburg. Bij de opening van het jongerencentrum IJtopia organiseerde de streng gelovige Mokhtari met Moskee IJburg een Ifthar-maaltijd. Hij is deelnemer aan de door stadsdeel Oost gesubsidieerde website ‘Hallo IJburg’ en is lid van ‘Expeditie IJburg Rijker’, een initiatief ter verwelkoming van de statushouders, die vanaf eind 2017 hun (tijdelijke) containerbouw in IJburg zullen betrekken. Onlangs organiseerde hij namens Moskee IJburg en jongeren in IJburg met de gemeente Amsterdam een ‘Zomerfeest’ in het Ed Pelsterpark, IJburg. Hij is, op Facebook, dikke vrienden met ambtenaren van stadsdeel Oost / de gemeente Amsterdam en Thijs Reuten (PvdA), lid van het dagelijks bestuur Oost, die hem allen op handen dragen.

Bovendien koestert Mokhtari politieke ambities, die door prominent PvdA’er Ahmed Marcouch worden erkend. Het liefste zou hij voor de PvdA een Kamerzetel in het Nederlandse parlement bezetten. Zijn vriend Ahmed Marcouch is geregeld in IJburg te vinden, waar Mokthari en hij onder andere de bijeenkomst ‘Skot Die Torie, twee broerders, een pad’ organiseerden. ‘Ik mag mijzelf zijn mentor noemen’, schrijft Marcouch op zijn Facebookpagina. En ‘Safoan is één van die jonge mannen met Marokkaanse wortels die de buurtjongens van de duistere straat naar het rechte pad brengen.’

Wie jongerenwerker Safoan Mokthari echter volgt, ziet ook een duistere kant van hem opdoemen. Zo noemde hij in 2015 op Facebook een Marokkaans-Nederlandse jongere in IJburg die vastzit een ‘Strijder’, die moest worden bevrijd. ‘Free de Strijder!’ zo luidde zijn devies. Ook gaf hij in 2014 bij een foto van zichzelf als Arabische strijder een verklaring voor zijn artiestennaam KAMI-KAZI. KAMI-KAZI staat voor: KROON ARABIEREN MITS ISLAMITISCH-KOGELS AAN ZIONISTISCHE INFILTRANTEN (Zie afbeelding). Deze afbeelding kwam ik tegen nadat Safoan Mokhtari mij op Twitter een ‘lone wolf’ had genoemd, vanwege mijn steun voor Geert Wilders (PVV). De buitenwereld mocht bij nader inzien niets van zijn radicale uiting weten, want even nadat ik hem hierop had gewezen, werd deze door Mokhtari van zijn Facebookpagina verwijderd. Ook andere belastende YouTube-filmpjes werden door hem verwijderd.

Kennelijk is deze voormalige hater van de westerse samenleving zijn oude houding niet wezenlijk kwijtgeraakt. Ook IJburg kampt met problematiek van voornamelijk Marokkaanse criminele jongeren. De vraag is of jongerenwerker Safoan Mokhtari geschikt is om deze jongeren op het rechte spoor te krijgen. Weg van de haat naar een ‘positieve’ houding jegens onze westerse samenleving. Zo te zien, is hij dat niet; hij vormt daarentegen met zijn radicale antiwesterse gedachtegoed zelf een risico voor de westerse samenleving.

Donderdag 20 juli 2017

Update 1-6-2018: Sinds januari 2018 is Safoan Mokhtari werkzaam als Klantmanager Team Entree, voor statushouders, bij de gemeente Amsterdam.

Update 29-6-2018: Sinds juni 2018 is Safoan Mokhtari werkzaam als Gebiedsmakelaar gemeente Amsterdam, voor de Da Costabuurt, Bilderdijkstraat en De Clercqstraat, Oud-West.

Update 20-7-2018: Op 9 juli ontving ik het volgende schrijven van de advocaat van Safoan Mokhtari:

Brief advocaat van Mokhtari

Op 12 juli heb ik de volgende brief aan de advocaat verzonden:

Dank u voor uw schrijven van 9 juli 2018. Hierin verzoekt u mij om te stoppen met mijn ‘smadelijke en lasterlijke’ berichten op internet.

U verwijst hierbij naar een blog dat ik op 1 juni 2018 op Twitter zou hebben geplaatst. U verwijst naar mijn blog over dhr. S. Mokhtari, ‘Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed (met updates)’, van 20-7-2017.

Mijn blog past in het kader van de Nederlandse strafwet. Noch artikel 261 lid 1 Sr, noch artikel 262 Sr zijn mijn inziens van toepassing. Ik maak enkel gebruik van mijn vrijheid van meningsuiting en ga daarbij niet over de grenzen. Ik heb slechts de waarheid vermeld en me aan de feiten gehouden. Dit levert dan ook mijn inziens geen smaad of laster op, zoals u in uw brief aangeeft. Bovendien dient mijn uiting het algemeen belang, mede omdat dhr. Mokhtari ten tijde van publicatie van mijn blog bij de gemeente Amsterdam als jongerenwerker werkzaam was. En nadien, ten tijde van mijn latere uitingen over dhr. Mokhtari, als respectievelijk Klant Manager en Gebiedsmakelaar voor de gemeente Amsterdam.

U verwijst tevens naar het feit dat dhr. Mokhtari inmiddels uitdrukkelijk afstand heeft genomen van zijn toenmalige denkbeelden. Daarvan is mij echter niets bekend. In elk geval op 18-6-2018 was hiervan ook officieel niets bekend, zoals het volgende mailbericht van, lid stadsdeelcommissie Oost, aantoont:

Xandra,

Vorige week heb ik nog even met Justus Vermeulen van het stadsdeel gesproken over de affaire Mokhtari.

Hij zegt dat Mokhtari afstand heeft genomen van zijn antisemitische uitingen. Op mijn vraag of hij dat ook openbaar en/of schriftelijk heeft gedaan, werd ontkennend geantwoord.
Ik heb daarop aangeraden dat het mij verstandig lijkt dat Mokhtari dat ook schriftelijk doet, al was het maar voor het dossier van de gemeente. Ik vind het eerlijk gezegd nogal onverstandig dat men daar niet voor gezorgd heeft want voor je het weet heb je weer zo’n affaire als met de antiradicaliseringsmedewerkers.

Justus zou er voor zorgen dat zo’n verklaring er komt. Als die er is, is daarmee voor mij de zaak wel afgedaan. Dat ligt natuurlijk anders als Mokhtari opnieuw uitingen mocht verspreiden die ongepast zijn voor een jongerenwerker. …’

De bewuste afbeelding van dhr. S. Mokhtari als Arabische strijder met bijgaande alias en verklaring ervan heeft sinds 12 juli 2014 op zijn Facebookpagina gestaan. Ik ontdekte deze uiting in juli 2017 (zie bijlage 1). Tot ik mijn blog over hem publiceerde, schaamde hij zich kennelijk nog niet voor zijn uiting. Pas nadat mijn blog was gepubliceerd, op 20-7-2017, heeft hij de afbeelding plus alias en verklaring van zijn Facebook verwijderd. Toen ik hem confronteerde met zijn uiting was zijn aanvankelijke reactie dat ik dan maar naar de rechter moest gaan (zie bijlage 2). Hij heeft vervolgens geen afstand van zijn uiting gedaan. Wel heeft hij me ten onrechte beticht van het brengen van onwaarheden over hem (zie bijlage 3).

Mocht de heer Mokhtari inmiddels schriftelijk en publiekelijk afstand hebben genomen van zijn toenmalige gedachten, dan verneem ik dat graag van u. Pas dan ben ik bereid om eventueel aan uw verzoek te voldoen.

Uw antwoord zie ik graag tegemoet,

Vriendelijke groet, …

Op 18 juli ontving ik van de advocaat van Mokhtari het volgende e-mailbericht:

Geachte mevrouw Lammers,

Dank voor uw antwoord d.d. 12 juli.

Gezien uw eventuele bereidheid om aan mijn verzoek te voldoen denk ik dat het verhelderend zou kunnen zijn bij mij op kantoor (of een andere locatie) te samen (al dan niet met derden) een gesprek te hebben over deze kwestie.

Mag ik u hiervoor uitnodigen op dinsdag 4 september om 14 uur alhier?

Met vriendelijke groet, …’

Update 27-8-2018:
Hoewel ik aanvankelijk per e-mail had laten weten dat ik zou ingaan op het verzoek, heb ik op 24 augustus aan de advocaat van Safoan Mokhtari de volgende e-mail verzonden:

Geachte heer Zwennes,

Hierbij wilde ik de afspraak van 4 september 2018 met u en eventuele derden afzeggen.

Vriendelijke groet,

Waarop ik vrijwel direct de volgende mail ontving:

Geachte mevrouw,

Dank voor uw bericht.

Wilt u een andere dag afspreken of wilt u het gesprek niet aangaan?

Met vriendelijke groet,

Deze e-mail ik als volgt beantwoord:

Geachte heer Zwennes,

Ik wilde geen andere dag afspreken.

Vriendelijke groet,

Ik heb sterk de indruk dat de heer S. Mokthari, via zijn advocaat, mij door middel van intimidatie heeft willen bewegen mijn blog en twitterberichten te verwijderen. Iets wat ik niet heb gedaan.

Want de heer S. Mokhtari heeft niet publiekelijk laten weten dat hij afstand deed van zijn eerdere uitlating op Facebook, die hij naar aanleiding van dit blog heeft verwijderd. Waarna hij mij van het brengen van leugens en onwaarheid heeft beschuldigd. Evenmin heeft de heer Mokhtari schade geleden van mijn blog plus twitterberichten. Volgens zijn LinkedIn-pagina is hij immers Gebiedsmakelaar in Amsterdam Oud-West, namens de gemeente Amsterdam.

Update 20-10-2018:
Terwijl Winkelcentrum IJburg wordt geteisterd door criminaliteit, met een inbraak bij de biologische kruidenier Biolicious en een verbrijzelde ruit bij  Viswinkel IJburg, probeert intussen ‘jongerenwerker’ en antizionist Safoan Mokhtari, alias KAMI-KAZI (Kroon Arabieren Mits Islamitisch-Kogels Aan Zionistische Infiltranten) met zijn gesubsidieerde projectIJburgse aanpak, #werkenwerkt‘, als zelfverklaard ‘burgermeester van Ijburg’, goede sier te maken bij de omstreden wethouder GroenLinks, Rutger Groot Wassink.  Het gesubsidieerde project IJburgse aanpak #werkenwerkt van Safoan Mokhtari wil de Marokkaanse hangjongeren, die sinds jaar en dag op het Haveneiland en met name het Joris Ivensplein voor overlast zorgen, koppelen aan de winkeliers van Winkelcentrum IJburg. Het project was nog niet van start gegaan of het winkelcentrum werd opnieuw getroffen door criminaliteit. Was dit toevallig of zijn dergelijke zelfverklaarde islamitische ‘burgermeesters’ (goed spellen kan deze ‘burgemeester’ niet eens) een voorbode van meer onheil in onze mooie hoofdstad? Er wordt hun door de politiek in elk geval geen strobreed in de weg gelegd.

Update 14-11-2018:
Op 13-11 ontving ik het volgende bericht per e-mail van de advocaat van Safoan Mokhtari:

Geachte mevrouw Lammers,

Bij brief van 9 juli heb ik verzocht te stoppen met het doen van smadelijke en/of lasterlijke uitlatingen over mijn cliënt de heer S. Mokhtari.

U hebt daarop aangegeven daar pas mee te stoppen wanneer hij schriftelijk en publiekelijk afstand zou nemen van zijn toenmalige gedachtengoed.

Voorts hebt u een afspraak om hierover te praten afgezegd en niet naar een oplossing willen zoeken.

Onlangs  heeft cliënt moeten constateren dat u opnieuw op uw website oude koeien uit de sloot haalt.

Zoals ik u al heb laten weten is dat smadelijk. Daarmee handelt u onrechtmatig en strafbaar.

Ik herhaal daarom mijn sommatie om niet meer te verwijzen naar de foto uit 2014 en de verklaring voor de artiestennaam Kami-Kazi.

Met vriendelijke groet,

 • Op 15-11-2018 heb ik per e-mail het volgende geantwoord:

Geachte heer Zwennes,

Dank voor uw bericht.

Graag blijf ik bij mijn eerdere standpunt. Ik verwijs hiervoor naar mijn brief van 12 juli 2018.

Mocht de heer Mokhtari alsnog schriftelijk en publiekelijk van zijn eerdere uitlating terugkomen en bereid zijn van zijn eerdere gedachtegoed afstand te nemen, dan zal ik verder niet verwijzen naar de bedoelde foto en de betekenis van zijn alias. Aangezien hij nog steeds verzuimt dat te doen, voel ik me genoodzaakt  ‘oude koeien uit de sloot te halen’ en op die manier derden te informeren over de radicale kant van uw cliënt. Aangezien uw cliënt ambities heeft om met name voor de publieke zaak actief te zijn, dient dit mijn inziens een algemeen belang (en daarom kan er ook geen sprake zijn van smaad).

Vriendelijke groet,

Xandra Lammers

Update 14-11-2018:
Vandaag ontving ik bij de post het volgende schrijven van de politie Amsterdam:

Brief met oproeping voor verhoor

Ik denk dat Safoan Mokhtari beter publiekelijk afstand van zijn eerdere uitlating had kunnen doen. Kennelijk wil hij dat niet. In plaats daarvan heeft hij aangifte van belediging (smaadschrift) tegen me gedaan om me opnieuw in mijn vrijheid van meningsuiting te beperken.

 

14 gedachten over “Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed (1)

 1. Pingback: Vrijheid van meningsuiting geldt niet in de Wijk zonder Scheidslijnen IJburg | www.xandralammers.nlwww.xandralammers.nl

 2. Pingback: De vrijheid van meningsuiting geldt niet in de Wijk zonder Scheidslijnen IJburg | www.xandralammers.nlwww.xandralammers.nl

 3. Pingback: FlexBieb, de ideologische ogen en oren van IJburg | www.xandralammers.nlwww.xandralammers.nl

 4. Pingback: Theo van Gogh en IJburg | www.xandralammers.nlwww.xandralammers.nl

 5. Goed verhaal van Xandea. Lijkt me juist onderbouwd te zijn met aantonend facebook materiaal. Die brieven lijken me inderdaad een uitnodiging om geintimideerd te gaan worden. Is ook wel indrukwekkend hoe iemand die radicalist was kan rijzen in zijn carriere bij de gemeente. Ongelofellijk hoe positieve discriminatie in Amsterdam gestimuleerd wordt door onze burgermeester. Dat alleen maar om het tegendeel te bewijzen dat het geen kankerhollanders zijn die Marokanen dwarszitten. Ik snap nu ook dat veel hollandse jongeren het bontkraagideaal gaan immiteren. Als je misschiet wordt je toch wel geholpen door het beleid van Amsterdam.

 6. Pingback: Commotie om een foto - www.xandralammers.nlwww.xandralammers.nl

 7. Wat praat jij toch veel onzin. Je bent niet veel beter dan je sterkste tegenstander. Gedraag je niet als belangrijk in ijburg. Je bent meer een grap dan een serieus persoon

  • Wat vind je precies onzin? Xandra Lammers legt hier het openlijk beleden antisemitisme bloot van een gemeenteambtenaar en jongerenwerker met veel invloed in Amsterdam IJburg. Wat vind je daar dan van? Erg makkelijk om af te geven op de boodschapper van het slechte nieuws!

  • Ik ken in IJburg maar een persoon die zich belangrijker voordoet dan hij is en dat is Safoan Mokhtari. Woont hier nog maar een paar jaar en probeert de hele wijk te islamiseren.

 8. Pingback: Eiland van gelijk denkenden - www.xandralammers.nl

 9. Pingback: Gedrag een burgemeester onwaardig - www.xandralammers.nl

 10. Pingback: Komst statushouders zal Amsterdamse VINEX-wijk IJburg verder verarmen - www.xandralammers.nl

 11. Pingback: Een antizionistisch zomerfeest in Amsterdam-IJburg - www.xandralammers.nl

Geef een reactie